Pomoc dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Zarząd Koła nr 6 MZC zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich członków oraz mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej o wsparcie finansowe Szpitala Ślaskiego w Cieszynie w walce z epidemią koronawirusa.

Chcemy w ten sposób wesprzeć heroiczne działania personelu szpitala. W tej bardzo trudnej sytuacji liczy się każda kwota.


Wpłat prosimy dokonywać na konto:

FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO :
BANK SPÓŁDZIELCZY  O/CIESZYN
64 8113 0007 2001 0038 1213 0001
Dopisek: WALKA Z WIRUSEM

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Roczek uż sie kónczy. Jezus zaś sie rodzi.

Nasze żywobyci isto nóm osłodzi.

Tuż winszujmy wszeckim, coby we wilije,

mieli kole siebie całóm familije.

Coby w Nowym Roku nosz Pónbóczek miły,

Do zocnyj roboty doł nóm mocka siły.

A za roczek nasi macierzowcy mili

Doł nóm sie zynść wszeckim aspoń na wiliji.

Z okazji Świąt i Nowego Roku,

wszelkiego dobra na każdym kroku,

Aby marzenia Wam się spełniały

Przez nadchodzący już roczek cały.

narodz05

 

Zarząd Koła nr 6

„Dziecięcy świat folkloru” _konkurs fotograficzny

dzien-tradycji2017-konkurs-fotograficzny-1238x1736

Koło nr 6 MZC oraz COK zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym w ramach XII Dnia Tradycji i Stroju Regionalnego.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 maja 2017 roku.

**************************************************************************************

REGULAMIN  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „DZIECIĘCY ŚWIAT FOLKLORU”

Organizatorem konkursu fotograficznego „Dziecięcy świat folkloru”, zwanego dalej „Konkursem” jest Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wraz z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy”, zwanymi dalej „Organizatorem”.

I. Cel i tematyka Konkursu

1. Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów dzieci w strojach ludowych, ich działań, czynów i zachowań.

2. Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy życia na Śląsku Cieszyńskim. W konkursie chodzi o to, by każde zdjęcie przedstawiało dziecko (nie musi być cała postać) lub grupę dzieci w tradycyjnych strojach ludowych Śląska Cieszyńskiego.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią (dzieci, młodzieży dorosłych) niekoniecznie muszą to być mieszkańcy regionu.

2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres a.pawlitko@domnarodowy.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby Uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości). Uczestnik jest również zobowiązany do dostarczenia do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” fotografii w formie papierowej o wymiarze 30 x 40 cm.

3. Zgłoszone do Konkursu prace nie będą zwracane.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Technika wykonania prac jest dowolna.

6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze i 1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.

7. Wraz ze zdjęciami, Uczestnik zobowiązany jest przesłać, na adres emailowy podany w pkt. 1 powyżej, Formularz Zgłoszeniowy, zawierający następujące dane :

  • dane personalne Uczestnika (imię, nazwisko, adres),
    •   numer telefonu, adres e-mail,
    •   tytuł fotografii,
    •   plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny

8. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 22 maja 2017 r. do godz. 20.00.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 25 maja.

10. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

11. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

12. Fotografie na Konkurs mogą przesyłać tylko ich autorzy.

13. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

14. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane w materiałach prasowych Organizatora oraz na jego stronie internetowej.  W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.

15. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych przez niego fotografii.

16. Odbitki zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach prasowych. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

III. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny, biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy najlepsze prace.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach www Organizatorów.
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi w ramach otwarcia wystawy „Dziecięcy świat folkloru”  w dniu 28 maja 2017 r. podczas Dnia Tradycji i Stroju Regionalnego, który odbędzie się na płycie cieszyńskiego rynku (w razie niepogody impreza przeniesiona do COK)

IV. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

•   za zajęcie I miejsca –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej – gdzie i przez kogo zorganizowanej  + niespodzianka
•   za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
•   za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mzc6.cieszyn.pl/ i na www.domnarodowy.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

Żywe lekcje tradycji w Zebrzydowicach

18 listopada 2016r.  i 24 lutego 2017r. Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach gościła naszych Członków: Jadwigę Swakoń, Jadwigę Chlebik,  Łucję Dusek-Francuz i Adriana Francuza.

18 listopada 2016r. w ramach „Żywej lekcji tradycji” mieliśmy okazję zapoznać dzieci z elementami stroju cieszyńskiego.

24 lutego 2017r. pokazaliśmy dzieciom m.in. strój górali beskidzkich podczas kolejnej lekcji ” Spotkanie w cieniu Beskidów”.

Oto co o tej wizycie pisały „Wiadomości znad Piotrówki” i szkolna gazetka.szkolna

 

Wiadomości znad Piotrówki